fbpx
Strona główna / Terms and Conditions

Terms and Conditions

Terms and Conditions

Regulamin sklepu

 1. Sklep internetowy crankk.pl działa pod adresem www.crankk.pl i prowadzony jest przez Motto Wear Sp.z o.o, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jelinka 19A, NIP: 5272767008.
 2. Adres do korespondencji: Motto Wear, ul. Jelinka 19A, 01-646 Warszawa, adres poczty elektronicznej: info@mottowear.com
 3. Numer telefonu sklepu: 662 281 281. Dostępność sprzedawcy pod w/w numerem telefonu ograniczona jest do godzin pracy biura 9.00 – 17.00. Opłata za połączenie telefoniczne wg. taryfy operatora.
 4. Adres do reklamacji: Motto Wear, ul. Jelinka 19A, 01-646 Warszawa, numer telefonu: 662 281 281, adres poczty elektronicznej: info@mottowear.com.
 5. Oznaczenie konta bankowego sprzedającego: Motto Wear, ul. Jelinka 19A, 01-646 Warszawa, m-Bank S.A., nr rachunku: 39 1140 2004 0000 3202 4249 5198.
 6. Kupującym może być osoba fizyczna (pełnoletnia) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych.

ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia można składać się za pośrednictwem formularza zamówień dostępnego na stronie www.crankk.pl, poprzez dodanie wybranego produktu do koszyka, a następnie wypełniając dostępny formularz uzupełnić wymagane dane.
 2. Złożenie zamówienia wymaga poprawności danych kupującego: nazwy oraz adresu, telefon, e-mail. Składać zamówienie w powyższej formie można 24h/ dobę.
 3. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Zapłata może nastąpić na rachunek bankowy sklepu, obsługiwany przez m-Bank SA, na numer rachunku: 39 1140 2004 0000 3202 4249 5198za pobraniem pocztowym lub kurierskim, lub poprzez system płatności elektronicznych (np PayPal, PayU).
 4. W sprawie realizacji zamówienia z Kupującymi można porozumiewać się drogą elektroniczną używając adresu mailowego info@mottowear.com, bądź telefonicznie używając numeru 662 281 281, bądź korzystając z tradycyjnego pocztowego adresu korespondencyjnego.
 5. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji gdy klient zaakceptuje całkowity, ostateczny koszt towaru (realizacji zamówienia) wraz z kosztami wysyłki.

TERMIN REALIZACJI

 1. Standardowy termin wysyłki zamówień to 2-3 dni roboczych. W opisie towaru może zostać określony dłuższy ze względu na jego specyfikę termin realizacji, np. z uwagi na jego nietypowy charakter bądź sezonowość.

CENY

 1. Wszystkie ceny znajdujące się na stronie sklepu crankk.pl są cenami brutto, wyrażonymi w PLN.
 2. Do ceny należy doliczyć koszty wysyłki które każdorazowo zostaną podane w chwili złożenia zamówienia.
 3. Koszt dostawy towaru może ulec zmianie jeżeli Kupujący już po złożeniu zamówienia podejmie decyzje i zmieni sposób dostawy towaru lub sposobu zapłaty. Każdorazowo powyższa sytuacja wymaga potwierdzenia zarówno ze strony Kupującego jak i Sprzedawcy.

WYSYŁKA I DOSTAWA

 1. Sklep crankk.pl wysyła zamówiony towar  kurierem, informacja o opłacie za przesyłkę znajduje się każdorazowo w podsumowaniu kosztów wysyłki. Klient składając zamówienie podejmuje decyzję o wyborze sposobu dostawy: operator pocztowy lub kurier.
 2. W szczególnych przypadkach np. wysyłka za granicę, towar o niestandardowym gabarycie, szczególne wymagania klienta dotyczące miejsca lub gwarantowanej godziny dostarczenia, Kupujący zostanie poinformowany o powyższych dodatkowych kosztach, i w przypadku gdy nie zaakceptuje ich wysokości realizacja zamówienia nie dojdzie do skutku.
 3. W przypadku zamówienia na niestandardowy produkt lub o znacznej wartości crankk.pl zastrzega możliwość wymagania zaliczki, w takim przypadku poinformuje o tym fakcie Kupującego, który ostatecznie potwierdzi bądź zrezygnuje z realizacji zamówienia na takich warunkach.

ZWROTY/ ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ POZA SIEDZIBĄ PRZEDSIEBIORSTWA

 1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w których osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego, weszła w posiadanie rzeczy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z tego prawa kupujący musi poinformować Sprzedawcę: drogą elektroniczną na adres info@mottowear.com, lub drogą pocztową na adres: Crankk, Kampinos 66D, 05-085 Kampinos, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia ( pismo wysłane pocztą zwykłą lub elektroniczną).
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, stosowane oświadczenie należy złożyć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Zwracamy towar należy wysłać/ przekazać sprzedającemu ( Crankk, Kampinos 66D, 05-085 Kampinos) niezwłocznie, a każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym złożono oświadczenie od odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca wszystkie otrzymane płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy, za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep. Zwrot płatności nastąpi w terminie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji o odstąpieniu od umowy. Zwrot środków dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwszej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat związanych z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Kupujący ponosi wszelkie koszty wysłania/ zwrotu rzeczy na adres Sprzedawcy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 7. Klientowi nie będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:
 • gdy crankk.pl wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawdo odstąpienia od umowy.
 • gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca jego zindywidualizowanym potrzebom.
 • gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiego zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 • gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 1. Niezależnie od możliwości zwrotu Kupujący ma możliwość wystąpienia z reklamację. Reklamacja zostaje rozpatrzona w terminie 14 dni od jej zgłoszenia. Reklamacja musi mieć formę pisemną i zawierać: przyczynę reklamacji, datę sprzedaży, informację czy reklamacja wynika z niezgodności towaru z dokumentem sprzedaży czy z gwarancji, cechy zakupionego towaru, kwotę zapłaty i formę płatności, numer zamówienia, inne dane jeśli okażą się przydatne do rozpatrzenia reklamacji.
 2. Formularz odstąpienia od umowy oraz pouczenie o odstąpieniu od umowy znajdują się pod regulaminem.

REKLAMACJE

 1. W przypadku wady fizycznej bądź prawnej towaru zastosowanie mają określonej powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Towary sprzedawane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta lub importera.
 3. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu produkt bez wad.
 4. W przypadku wystąpienia wady Kupujący powinien złożyć reklamację zawierającą w szczególności:
 • informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji ( rodzaj datę wystąpienia wady);
 • dane kontaktowe składającego reklamację;
 • oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny lub złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 • Kupujący może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, żądać usunięcia wady. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
 1. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernej zwłoki i niedogodności dla Kupującego.
 2. Kupujący który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny.
 3. Sprzedający jest zobowiązany w ciągu 14 dni ustosunkować się do oświadczeń złożonych przez Kupującego: o żądaniu obniżenia ceny oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a także żądaniu wymiany rzeczy na wolną od wad lub żądania usunięcia wady. Brak odpowiedzi traktowana jest jako uznanie za uzasadnione oświadczenie bądź żądanie Kupującego.
 4. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, o ile wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Kupującemu. W przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Kupującemu.
 5. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Kupującemu, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Kupującemu.
 6. W sytuacji, gdy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności sprzedanej rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Klientowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 7. Sprzedawca nie odpowiada za wady w sytuacji gdy w chwili zakupu poinformował Kupującego o występowaniu takiej wady, a Kupujący taką wadę towaru zaakceptował.
 8. Adresem właściwym do zgłoszenia reklamacji/ rękojmi jest adres siedziby sklepu tj. Crankk, ul. Daglezji 9, 01-983 Warszawa, adres poczty elektronicznej info@mottowear.com

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uzyskane w trakcie składania i realizacji zamówienia dane osobowe nie są gromadzone w bazie danych klientów i nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, firmom czy organizacjom.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku pojawienia się ważnych okoliczności, które spowodują podjęcie decyzji o planowanej zmianie regulaminu, crankk.pl poinformuje publikując na swojej stronie informację na ten temat. Klienci mają prawo do rozwiązania umowy niezwłocznie po uzyskaniu Informacji o zmianie Regulaminu.
 2. Treść Sklepu Internetowego crankk.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.
 3. Wszystkie wymienione produkty, nazwy i loga są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 4. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez polski Sąd powszechny.
 5. Informujemy o możliwości zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.